Handelsbetingelser

Overgaard drives som en privat grovvareforretning i regi af Overgaard Gods A/S. Overgaard formidler grovvarehandel nationalt og internationalt. De følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale.

Købsbetingelser Download Overgaard Købsbetingelser som PDF

 1. Afgrøder og varer, som er omfattet af EU-forordning 178/2002 skal kunne spores mindst et af handlens led tilbage. Sælger skal overfor Overgaard kunne dokumentere sporbarheden. Hvis sælger ikke kan dokumentere sporbarheden, er Overgaard berettiget til at afvise varen/partiet. Ved salg af korn, frø eller andre afgrøder, som er omfattet af EU-forordning 178/2002, kan sælger afkræves dokumentation for, at varen er avlet af certificeret udsæd. Denne dokumentation for sortens oprindelse kan ske ved fremvisning af faktura for købt certificeret udsæd eller for indbetalt forædlerafgift til sammenslutningen af danske sortejere. Hvis varen er af særlig art - økologisk afgrøde, energiafgrøde, særligt udsæd, gmo eller lignende – skal sælger kunne dokumentere dette.
 2. Alle priser opgives i danske kroner og ekskl. moms.
 3. I tilfælde af ændringer og/eller indførelse af (nye) importafgifter, EU-afgifter eller andre offentlige afgifter samt i tilfælde af valutareguleringer forbeholder Overgaard sig ret til forholdsmæssigt at regulere den aftalte pris. Tilsvarende forbeholdes ret til regulering af prisen ved ændring og/eller indførelse af andre former for afgifter og bidrag eller lignende.
 4. Al salg til Overgaard forudsætter, at der altid er tale om gode og sunde varer. Såfremt der ikke leveres gode og sunde varer, er Overgaard berettiget til at afvise varen på leveringstidspunktet.
 5. Ved køb af afgrøder sker den endelige fastsættelse af det aftagne partis kvantum og pris i henhold til de til enhver tid gældende afregningsbetingelser.
 6. Sælger er forpligtet til at levere den aftalte mængde. Sker dette ikke, er sælger pligtig at holde Overgaard skadesløs for den ikke leverede mængde.
 7. Købte, men endnu ikke aftagne partier, er Overgaards ejendom og holdes af sælger separat fra sælgers øvrige beholdninger af afgrøder m.v. Indtil partierne er aftaget, henligger disse for sælgers regning og risiko. Risikoen for solgte og leverede varer til Overgaard på angivet leveringsadresse overgår til Overgaard, når levering har fundet sted.
 8. Med mindre andet er skriftligt aftalt, vil betaling af et aftaget parti først finde sted, når endeligt analyseresultat for partiet foreligger.
 9. Ved misligholdelse af handler gælder dansk rets almindelige regler, herunder ret til at hæve den indgåede aftale samt til at kræve erstatning for eventuelle tab, således at den ikke misligholdende part stilles svarende til, at aftalen var behørigt opfyldt.
 10. I tilfælde af force majeure eller andre årsager, hvorpå Overgaard ikke har indflydelse, herunder strejker, blokader og/eller lockout, forbeholder Overgaard sig ret til at annullere den indgåede aftale helt eller delvist, uden at dette kan give anledning til erstatningskrav eller anden form for kompensation til sælger.
 11. Sælger er uberettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til den afgivne ordre og de dermed aftalte vilkår til tredjemand.
 12. Alle tvister skal afgøres efter Dansk ret ved Retten i Randers.

Salgsbetingelser Download Overgaard Salgsbetingelser som PDF

 1. Alle priser opgives i danske kroner ekskl. moms og afgifter. Overgaard forbeholder sig ret til at opkræve et stopgebyr, for leveringer mindre end hele læs.
 2. For de varer, som Overgaard udbyder, vil prisen altid være frit blivende, hvilket indebærer, at prisen kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.
 3. Udbud af varer fra Overgaard sker altid på betingelsen ”så længe lager haves”. Der kan derfor ikke gøres ansvar gældende over for Overgaard, hvis et eventuelt udbud oversælges. Salg vil finde sted i den rækkefølge, hvori ordrer bliver afgivet.
 4. Fremsendte bekræftelse til køber er juridisk bindende. Evt. indsigelse skal være Overgaard i hænde indenfor 2 dage fra modtagelse af bekræftelsen. Herefter forbeholder Overgaard sig ret til at levere varen for købers regning.
 5. Ved afbestilling forbeholder Overgaard sig ret til at opkræve et gebyr på 500 kr., dog som minimum, de faktiske omkostninger.
 6. I tilfælde af ændringer og/eller indførelse af (nye) importafgifter, EU-afgifter eller andre offentlige afgifter samt i tilfælde af valutareguleringer forbeholder Overgaard sig ret til forholdsmæssigt, at regulerer den aftalte pris. Tilsvarende forbeholdes ret til regulering af prisen ved ændring og/eller indførelse af øvrige former for afgifter og bidrag eller lignende.
 7. Leverancer sker på det sted, som køber har anvist eller så tæt på, som kørefast vej eller underlag tillader.
 8. Leveringstidspunktet er det tidspunkt, hvor varen er ankommet til leveringsadressen.
 9. Overgaard videresælger varer, som er produceret og beskrevet af producenten. Køber accepterer ved købet af varen, at Overgaard ikke har ansvar for, om det solgte produkt lever op til den betegnelse, hvorunder de er solgt. Overgaard er ligeledes uden ansvar
  for beskrivelsen af varen, varens anvendelse eller for overholdelse af afgivne deklarationer.
 10. Overgaard er i intet tilfælde ansvarlig for tidstab, driftstab, avancetab og andre indirekte tab.
 11. Køber skal straks efter levering foretage kontrol af den leverede vare. Såfremt køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsendes uden ugrundet ophold efter, at manglen er konstateret.
 12. Overgaards betalingsbetingelser er netto kontant ved leveringen, med mindre andet fremgår af kontrakt, eller ordrebekræftelse. Ved fremsendelse af faktura pr. post, pålægges der fakturagebyr på 50 kr., og ved for sen betaling pålægges der et rykkergebyr, ligesom der beregnes morarenter. Renteberegningen sker i henhold til den til enhver tid af Overgaard fastsatte rentesats. Oplysninger om rykkergebyr og rentesats kan rekvireres ved henvendelse til Overgaard.
 13. De leverede varer er Overgaards ejendom indtil betaling har fundet sted.
 14. Når Overgaard fritstiller en ordre til afhentning, har køber 8 dage til afhentning af varen, ellers leveres varen for kundens regning.
 15. Køber er uberettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til den afgivne ordre, og de dermed aftalte vilkår til tredjemand.
 16. I tilfælde af force majeure eller andre årsager, hvorpå Overgaard ikke har indflydelse, herunder strejker, blokader og/eller lockout, forbeholder Overgaard sig ret til at annullere den indgåede aftale helt eller delvist, uden at dette kan give anledning til erstatningskrav, eller anden form for kompensation til sælger.
 17. Alle tvister skal afgøres efter Dansk ret ved Retten i Randers.
 18. Alle indgåede salgskontrakter eller ordre er indgået under forudsætning af, at kunden kan kreditgodkendes.

De gældende købs- og salgsbetingelser er til enhver tid dem, der kan uploades på Overgaards hjemmeside www.overgaardas.com

Betingelser og Vilkår

Persondatapolitik hos Overgaard Gods A/S

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Overgaard Gods A/S.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Overgaard Gods A/S indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

-                 Besøger vores hjemmeside

-                 Tilmelder dig vores nyhedsbrev

-                 Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.overgaardas.com er Overgaard Gods A/S, Overgårdsvej 28, 8970 Havndal, cvr nr. 27614264

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 3 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos HostHouse , som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i HostHouses datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

 • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
 • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse cbe@overgaardas.com.

Cookie- og privatlivspolitik hos Overgaard Gods A/S

Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender "cookies", der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om "Cookies" ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: cbe@overgaardas.com. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Kontakt
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram